051-3607-0595

بدانیم!؟

الهه محمدی نویسنده
فئودور میخایلاویچ داستایفسکی
فرهاد بیات
فاطمه اشکو
جایزه اسکار بهترین کارگردانی
جایزه اسکار بهترین فیلم
جایزه اسکار
آلبر کامو